Sakramenty

Kościół Starokatolicki jest Kościołem sakramentalnym. mamy siedem sakramentów chrztu, bierzmowania, świętej Eucharystii, Spowiedzi , małżeństwa, święceń kapłańskich i namaszczenia chorych.

 

Ponieważ wierzymy, że Chrzest jest podstawowym sakramentem, w którym człowiek staje się chrześcijaninem, a więc członkiem Kościoła, Ciałem Chrystusa, wszyscy ochrzczeni chrześcijanie mogą przyjmować sakramenty w Kościele Starokatolickim, a zwłaszcza w Komunię Świętą. W Kościele Starokatolickim w RP chrzcimy według obrzędów liturgicznych Soboru Watykańskiego II. Nowo ochrzczony wchodzi w katolicką wspólnotę a zwłaszcza w wielką chrześcijańską rodzinę wierzących.

 

Sakrament Małżeństwa jest nierozerwalnym kontraktem mężczyzny i kobiety pobłogosławionym przez Trójjedynego Boga w Kościele. We wspólnocie Starokatolickiej przygotowujemy do Małżeństwa i praktykujemy go według soborowej liturgii. W Kościele Starokatolickim nie oddzielamy małżeństwa od kapłaństwa. Każdy kapłan może wybrać życie w świętym małżeństwie bądź dobrowolnie pozostać celibatariuszem.

 

Sakrament Eucharystii sprawujemy w liturgii Mszy Świętej. Adorujemy Chrystusa Eucharystycznego i oddajemy Mu cześć. Praktykujemy Komunię Świętą pod dwoma postaciami Ciała i Krwi Pańskiej. Mszę Świętą sprawujemy według rytu i z ksiąg Soboru Watykańskiego II.

 

Sakrament Spowiedzi sprawujemy na dwa sposoby. Dawny sposób spowiedzi generalnej z rozgrzeszeniem sakramentalnym. Zresztą ten sposób jest powszechnie praktykowany w zachodnich wspólnotach Kościoła Rzymskokatolickiego. Dajemy jednak wiernym wybór i kapłani wysłuchują także spowiedzi tzw „usznych” – indywidualnych.

 

Kapłaństwo służebne jest szczególnym posłaniem w mocy świeceń do sprawowania Świętych Sakramentów i głoszenia Słowa Bożego. Kapłanem w Kościele Starokatolickim w RP może zostać mężczyzna, który ukończył studia teologiczne i odbył formację w Klerykacie Kościoła Starokatolickiego w RP przechodząc wszystkie stopnie posług i świeceń. W Kościele Starokatolickim w RP kapłani pracują zawodowo zarabiając na „swój chleb”. W Kościele pełnią posługę według Jezusowych słów „darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Mogą dobrowolnie wybrać styl życia w małżeństwie czy w celibacie. 

 

Sakrament Bierzmowania po odpowiednim przygotowaniu jest sprawowany przez Biskupa Kościoła jako Dar Ducha Świętego.

 

 

Sakrament Chorych jest sprawowany według liturgii soborowej. Kościół Starokatolicki z wielką troską otacza chorych i stawia duszpasterstwo chorych jako priorytetowe.