Obowiązek informacyjny (RODO)

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kościół Starokatolicki w RP z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 29 w Markach; adres do korespondencji: ul. Ogrodowa 2 lok. 6 58-210 Łagiewniki, reprezentowana przez Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w RP ks. mgr. Waldemara Maja;
  2. inspektorem ochrony danych w Kościele Starokatolickim w RP jest ks. mgr Waldemar Maj, e-mail: kuria@starokatolicki.eu.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Kościół Starokatolicki w RP oraz Redaktor Strony;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z RODO;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.