Jesteśmy katolikami

Jesteśmy katolikami. W tym zawiera się całość depozytu wiary jaki nas charakteryzuje. Kościół Katolicki znaczy powszechny. My jesteśmy jego częścią. Często mylnie  Kościół Katolicki utożsamia się z Kościołem Rzymskokatolickim. A tymczasem, jak sama nazwa mówi, to Kościół Rzymskokatolicki. Są inne kościoły katolickie np. greko, ormiansko, koptyjsko, polsko – katolickie… Każdy z nich jest Kościołem Katolickim. Tak samo i nasza Wspólnota Starokatolicka jest Kościołem Katolickim. Co charakteryzuje wspólnoty katolickie, a więc i naszą?

1. Wspólny depozyt Pisma Świętego i Tradycji.

2. Sukcesja apostolska tzn, że każdy biskup stojący na czele Kościoła swoimi święceniami sięga do Pana Jezusa i Apostołów, których On uświęcił i wysłał w świat. I nasi biskupi jak i obecny Biskup Zwierzchnik posiadają sukcesję apostolską.

3. Życie duchowe i liturgiczne wokół siedmiu sakramentów.

4. Depozyt wiary obejmujący rozstrzygnięcia doktrynalne.

5. Ufność w orędownictwo Maryji jako Matki Jezusa Chrystusa. Kościół Starokatolicki w pełni uznaje Maryję i oddaje Jej należną cześć, jednakże zwraca szczególną uwagę, aby ona nie przysłoniła czci jaka należna jest Bogu w Trójcy Jedynemu.

6. Ufność w orędownictwo świętych i błogosławionych.

 

7. Jesteśmy Kościołem partykularnym Wspólnoty Kościoła Katolickiego.

8. Wyznajemy tę samą wiarę

Wierzę w jednego Boga, * Ojca wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, * światłość ze światłości. * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony, a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas, ludzi, * i dla naszego zbawienia * zstąpił z nieba. * I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, * i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; * siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych: * a królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca [i Syna] pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest * na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

TAKA JEST ŚWIĘTA WIARA KOŚCIOŁA STAROKATOLICKEGO, KTÓREJ WYZNAWANIE JEST NASZĄ CHLUBĄ W JEZUSIE CHRYSTUSIE PANU NASZYM. AMEN