Kim jesteśmy? Jesteśmy katolikami! Jesteśmy starokatolikami!

Witamy Szanownych Gości na stronie internetowej Kościoła Starokatolickiego w RP.

Jesteśmy Kościołem tylko dlatego, że chcemy aby Jezus żył w naszych sercach. W życiu kierujemy się wiarą katolicką i z jej dobrego bogactwa czerpiemy!

Jesteśmy KATOLIKAMI!

Jesteśmy katolikami. W tym zawiera się całość depozytu wiary jaki nas charakteryzuje. Kościół Katolicki znaczy powszechny. My jesteśmy jego częścią. Często mylnie  Kościół Katolicki utożsamia się z Kościołem Rzymskokatolickim. A tymczasem, jak sama nazwa mówi, to Kościół Rzymskokatolicki. Są inne kościoły katolickie np. greko, ormiansko, koptyjsko, polsko – katolickie… Każdy z nich jest Kościołem Katolickim. Tak samo i nasza Wspólnota Starokatolicka jest Kościołem Katolickim. Co charakteryzuje wspólnoty katolickie, a więc i naszą?

 

 

1. Wspólny depozyt Pisma Świętego i Tradycji.

2. Sukcesja apostolska tzn, że każdy biskup stojący na czele Kościoła swoimi święceniami sięga do Pana Jezusa i Apostołów, których On uświęcił i wysłał w świat. I nasi biskupi jak i obecny Biskup Zwierzchnik posiadają sukcesję apostolską.

3. Życie duchowe i liturgiczne wokół siedmiu sakramentów.

4. Depozyt wiary obejmujący rozstrzygnięcia doktrynalne.

5. Ufność w orędownictwo Maryji jako Matki Jezusa Chrystusa. Kościół Starokatolicki w pełni uznaje Maryję i oddaje Jej należną cześć, jednakże zwraca szczególną uwagę, aby ona nie przysłoniła czci jaka należna jest Bogu w Trójcy Jedynemu.

6. Ufność w orędownictwo świętych i błogosławionych.

 

7. Jesteśmy Kościołem partykularnym Wspólnoty Kościoła Katolickiego.

 

 

 

 

8. Wyznajemy tę samą wiarę

Wierzę w jednego Boga, * Ojca wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, * światłość ze światłości. * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony, a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas, ludzi, * i dla naszego zbawienia * zstąpił z nieba. * I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, * i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; * siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych: * a królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca [i Syna] pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest * na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

TAKA JEST ŚWIĘTA WIARA KOŚCIOŁA STAROKATOLICKEGO, KTÓREJ WYZNAWANIE JEST NASZĄ CHLUBĄ W JEZUSIE CHRYSTUSIE PANU NASZYM. AMEN

 

JESTEŚMY STAROKATOLIKAMI!

 

 

Jesteśmy starokatolikami… Więc mamy swoją specyfikę, która charakteryzuje nasz katolicyzm. Nasz Kościół sięga korzeniami jak każdy inny Jezusa Chrystusa, jego dzieła Odkupienia i Zesłania Ducha Świętego. Sama struktura kościelna uformowana została w XVIII wieku o czym można przeczytać w części o naszej historii

 

 

 

 

 

 

PRYMAT PAPIESKI

Często panuje opinia, iż starokatolicy „nie uznają papieża”. Nie ma w tym stwierdzeniu prawdy. Starokatolicy uznają biskupstwo rzymskie jako pierwsze wśród równych. Papież jako biskup Rzymu cieszy się tym samym szacunkiem i powagą jak każdy inny biskup. Starokatolicy nie uznają powszechnej jurysdykcji biskupa Rzymu nad całym Kościołem. Tu jest punkt ciężkości. Ponadto nie uznają dogmatu soboru Watykańskiego I o nieomylności papieża, gdyż nieomylność jest jedynie cechą Boską. Ale starokatolicy UZNAJĄ papieża jako biskupa Rzymu, pierwszego wśród równych.

USTRÓJ KOŚCIOŁA

Kościół Starokatolicki pozostaje w tradycji ustroju synodalnego. W Kościele Powszechnym najwyższą władzą jest sobór a w kościele lokalnym synod. Całe wieki Synod podejmował ważne decyzje o życiu Kościoła Lokalnego. Nawet biskupi byli wybierani poprzez vox populi, głos ludu (np. Św. Augustyn). Dlatego też kościołowi lokalnemu nie jest potrzebna centralizacja decyzji z Rzymu. Kościół realizuje się we wspólnotach lokalnych (w wielu punktach piszą o tym dokumenty Soboru Watykańskiego II) dlatego trwamy w ustroju synodalnym.

DYSCYPLINA DUCHOWNYCH

Kościół Starokatolicki nawiązuje do tradycji pierwszych jedenastu wieków chrześcijaństwa i pozostawia duchownym wybór stylu życia w małżeństwie lub w celibacie. Celibat staje się wartością jeśli jest dobrowolnym wyborem a nie narzuconym „dobrem” wraz z kapłaństwem. Nasi duchowni mogą zawierać małżeństwa i zgodnie z tradycją biblijną być wzorem życia rodzinnego. Ponadto kapłani Kościoła Starokatolickiego w RP pracują zawodowo zarabiając „na swój chleb”. W Kościele pełnią posługi za darmo według Jezusowych słów „darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

 

 

 

SAKRAMENT SPOWIEDZI

Kościół Starokatolicki praktykuje podobnie jak zachodnie kościoły rzymskokatolickie SPOWIEDŹ GENERALNĄ. Niemniej także sprawuje spowiedź „uszną” – indywidualną jeśli dobro duchowe wiernych tego wymaga i pragnie.

RZYMSKI PUNKT WIDZENIA

Kościół Rzymskokatolicki jako największy pod względem ilości wiernych i duszpasterstwa wyznacza pewne kierunki. W wielu miejscach wskazuje, iż każdy Kościół posiadający sukcesję i ważną Eucharystię jest Kościołem Partykularnym czyli miejscem gdzie dokonuje się uświęcenie wiernych. Np. W deklaracji Dominus Iesus z 2001 roku piszeIstnieje zatem jeden Kościół Chrystusowy, który trwa / subsistit/ w Kościele /rzymsko/ katolickim rządzonym przez Następcę Piotra i przez biskupów w łączności z nim. Kościoły, które nie będąc w pełnej wspólnocie z Kościołem /rzymsko/katolickim, pozostają jednak z nim zjednoczone bardzo ścisłymi więzami, jak sukcesja apostolska i ważna Eucharystia, są prawdziwymi Kościołami partykularnymi. Dlatego także w tych Kościołach jest obecny i działa Kościół Chrystusowy

 

KWESTIE MORALNO – ETYCZNE

  1. Nie ingerujemy jako Kościół pod względem prawnym w decyzje moralne (in vitro, antykoncepcja…). Najlepszym kierunkowskazem dla każdego wiernego jest JEGO WŁASNE SUMIENIE!
  2. Dopuszczamy do Komunii ludzi rozwiedzionych i żyjących w  kolejnych związkach. Komunia Święta nie jest nagrodą, ale umocnieniem w drodze. Więc jak najbardziej w Jezusowej intencji ma służyć ludziom borykającym się z trudnościami życia.
  3. Polityka i wiara nie mają wspólnego połączenia. Jako Kościół nie działamy politycznie i nie angażujemy się duszpastersko w działania polityczne i społeczne. Mówimy o Jezusie i Jego miłości.
  4. NIE KASUJEMY! Darmo otrzymaliście i darmo dawajcie! Posługi w Kościele Starokatolickim w RP kapłani pełnią za darmo.
  5. Jesteśmy ekumeniczni. Uważamy, że każdy kto ma „gen Chrystusa” jest naszym Bratem i Siostrom. Nie dzielimy chrześcijan na „naszych” i „tamtych”. Chrystus jest łącznikiem całości.